Informace o zúčastněných katedrách

Na této stránce se dozvíte více o katedrách, které se podílejí na zajištění semináře. Především co za studijní obory nabízejí a čemu se odborně věnují.


České vysoké učení technické v Praze

KATEDRA MATEMATIKY       (Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT)     - hlavní pořadatel semináře MPN

Studium zaštítěné naší katedrou má interdisciplinární povahu založenou na aplikaci teoretických poznatků v dalších vědních oborech a v inženýrské praxi, v oblasti matematického modelování dějů v přírodě, technice a při ochraně životního prostředí, v oblasti moderních partií matematické fyziky, v oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky a v oblasti softwarového inženýrství aplikovaného zejména v přírodních vědách.

V bakalářském studijním programu „Aplikace přírodních věd” se jedná o tyto obory: Matematické inženýrství (zaměření Matematické modelování, Aplikované matematicko-stochatické metody), Matematická informatika a Aplikovaná informatika. Vyjma posledního zmíněného oboru mohou studenti pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oborech Matematické inženýrství, Aplikované matematicko-stochastické metody a Matematická informatika.

O studenty se starají pracovníci Katedry matematiky FJFI a v nemalé míře také pracovníci významných ústavů Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky). Studenti mají možnost stát se součástí v mezinárodním měřítku ceněných týmů FJFI, které získaly řadu grantů a ocenění.

website


KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY       (Fakulta informačních technologií ČVUT)

Katedra aplikované matematiky (KAM) je druhá nejmladší katedra nejmladší fakulty ČVUT. Zajišťuje výuku povinných matematických předmětů bakalářského i magisterského studia a také mnoha volitelných předmětů. KAM garantuje bakalářský i magisterský obor Znalostní inženýrství, který se zaměřuje hlavně na automatizované získávání informací a následně znalostí z dat (Big Data, data mining, nástroje umělé inteligence a strojové učení).

Katedra sdružuje matematiky zabývající se výzkumem v různých oblastech: od matematické analýzy, statistiky, matematické logiky až po kombinatoriku, teoretickou informatiku a strojové učení.

Univerzita Karlova v Praze

KATEDRA NUMERICKÉ MATEMATIKY       (Matematicko-fyzikální fakulta UK)     - druhý pořadatel semináře MPN

Numerická nebo také výpočtová matematika se zaměřuje na vývoj, analýzu a efektivní implemetaci metod pro řešení matematických problémů vznikajících v různých oborech lidské činnosti (medicína, energetika, strojírenství, stavebnictví, meteorologie, ...). Je založena na propojení znalostí z matematiky, počítačových věd a dalších oblastí. Představuje tedy přechod od čistě teoretické matematiky k praktickým výsledkům.

„Numerická analýza a matematické modelování” je jedním z oborů, které si může zvolit posluchač bakalářského studijního programu „Obecná matematika” na MFF UK. V navazujícím magisterském studiu lze pak pokračovat v programu „Matematika” výběrem studijního oboru „Numerická a výpočtová matematika”. Volné studijní plány poskytují nabídku studentům, kteří kromě matematiky mají rádi i fyziku, náležitě se tu vyžijí počítačoví fandové, ale i studenti, které baví spíš matematické teorie. Absolventi získávájí možnost seberealizace v oblasti aplikované matematiky se zaměřením na různé sféry přírodních, technických i humanitních věd, i v oblasti tvořivé práce s počítačem.

website

Technická univerzita v Liberci

KATEDRA MATEMATIKY A DIDAKTIKY MATEMATIKY       (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)

Katedra matematiky a didaktiky matematiky, jak už název sám napovídá, je zaměřena převážně na vzdělávání budoucích pedagogů, učitelů matematiky. V bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je možné získat kvalifikaci pro výuku matematiky jak na druhý stupeň základní školy, tak i na školu střední.

Ve spolupráci s dalšími univerzitními pracovišti je zde možné absolvovat také odborně matematický program od bakalářské až po doktorskou úroveň. Vzhledem k velikosti pracoviště a jeho navázání na ostatní součásti univerzity je odborně matematický program pojat tématicky úžeji s větší orientací na aplikace. Mezi významnější oblasti zájmu pracoviště patří numerická matematika, statistika, teorie spolehlivosti a matematické modelování.

website

Univerzita Palackého v Olomouci

KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY       (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)

Naše katedra nabízí prezenční studium ve třech bakalářských oborech (Matematika a její aplikace, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika) a dvou navazujících magisterských studijních oborech (Matematika a její aplikace, Aplikace matematiky v ekonomii). V tuto chvíli připravujeme dvě další větve bakalářského studia aplikované matematiky: Data Science a Průmyslovou matematiku. Přijímat studenty začneme na podzim 2020.

Pracovníci katedry se věnují různým oblastem matematiky, od tradičních disciplín jako jsou diferenciální rovnice, přes matematické modelování reálných procesů včetně numerické matematiky a optimalizace, po statistiku a metody zpracování dat včetně nestandardních, například tzv. kompozičních dat. Poslední dobou roste zájem členů katedry o komplexní systémy a bayesovské přístupy k datům. Katedra tak postupně rozšiřuje svůj záběr ze základního výzkumu směrem k novým a rychle se rozvíjejícím oblastem s četnými aplikacemi.

website

Západočeská univerzita v Plzni

KATEDRA MATEMATIKY       (Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni)

Katedra garantuje několik studijních programů v bakalářském, navazujícím i doktorském studiu (studijní programy Matematika a její aplikace, Matematika a finanční studia a doktorský studijní program Matematika). V rámci navazujícího programu Matematika a její aplikace má katedra oprávnění konat rigorózní řízení.

Po vědecké stránce se členové katedry věnují výzkumu zejména v oblasti matematické analýzy, teorie grafů, geometrického designu a numerické matematiky. Výzkum zahrnuje čilou mezinárodní spolupráci, probíhá v rámci řešení národních i evropských projektů a jeho výstupem jsou četné publikace.

website

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY A INFORMATIKY       (Ekonomická fakulta JČU v Českých Budějovicích)

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity je fakultou zajišťující především vzdělání v ekonomických oborech. Kromě nich zde lze studovat také manažerské obory, regionální rozvoj a také aplikované matematické a informatické obory jako ekonomickou informatiku a finanční matematiku. Momentálně prochází studium obměnami a novými akreditacemi Aktuální seznam oborů naleznete zde. Přestože jde zejména o humanitní vědy, exaktní metody jsou vyučovány odborníky a aktivními výzkumníky a pro příznivce matematiky jsou exaktní obory jednou z nejlepších možností v Českých Budějovicích. Dobrou alternativou ke studiu matematiky, informatiky a příbuzných věd mohou být i Pedagogická fakulta JČU a Přírodovědecká fakulta JČU.

Katedra aplikované matematiky a informatiky zajišťuje exaktní předměty pro celou EF. Zaměstnanci se skládají z absolventů pěti univerzit. Díky tomu zde najdete specialisty od aplikované statistiky přes informatiku, pedagogiku a optimalizaci až k matematické analýze. Většina studentů nepřijde během studia do kontaktu s nejnovějším výzkumem pracovníků, ale zájemci o exaktní obory zde můžou najít vedoucího práce na vědecké úrovni evropského formátu. Mezi nejvýznamnější členy katedry patří statistik Tomáš Mrkvička, oceňený mimo jiné cenou rektora JČU za nejlepší publikaci univerzity, cenou nakladatelství Wiley pro 5. nejcitovanější článek v oboru a řadou prestižních grantů.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v Ostravě

KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY       (Fakulta elektrontechniky a informatiky VŠB-TUO)

Katedra aplikované matematiky vyučuje matematické kurzy potřebné pro studium všech oborů pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB Technické univerzity Ostrava. Katedra zajišťuje výuku bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Výpočetní a aplikovaná matematika. Cílem tohoto programu je zajistit vysoce kvalifikované odborníky v oblasti aplikované matematiky jak pro průmysl tak výzkumné organizace.

Spolupracujeme s předními pracovišti v oboru aplikované matematiky, např. Stanford University, University of Colorado, Johannes Kepler University Linz, Aalborg University, Graz University of Technology, City University New York, University of Bologna, University of Minnesota Duluth, CSC Helsinki, ...

Vysoké učení technické v Brně

ÚSTAV MATEMATIKY       (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií)

Ústav matematiky zajišťuje výuku matematických kurzů pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, bakalářských studijních programů na Fakultě informačních technologií a magisterských studijních programů na Ústavu soudního inženýrství. Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena zejména na analýzu spojitých a diskrétních dynamických systémů, aplikovanou statistiku a využití fuzzy struktur a mnohoznačných struktur v modelování rozhodovacích procesů a v teorii automatů.

website


ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ       (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií)

Ústav telekomunikací nabízí prezenční studium ve třech bakalářských programech (Telekomunikační a informační systémy, Informační bezpečnost, Audio inženýrství), třech navazujících magisterských studijních programech (Telekomunikační a informační technika, Informační bezpečnost a Audio inženýrství) a jednom doktorském studijním programu Teleinformatika. Od akademického roku 2020/2021 bude možné navštěvovat magisterský studijní program Informační bezpečnost v anglickém jazyce a ve spolupráci s TU Tampere také doktorský double-degree program Elektronika a informační technologie.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se ústav soustředí zejména na vysokorychlostní komunikační sítě, mobilní sítě, optické sítě, komunikace v Průmyslu 4.0 a Internetu věcí, bezpečnost informačních a komunikačních systémů, návrh a realizace hardware, zpracování signálů (audio, řeč, obraz, medicínské aplikace), zpracování velkých objemů dat (BIG DATA) a data mining. Ústav telekomunikací disponuje moderními laboratořemi vybavenými špičkovými přístroji.

website